Úvod

Vitajte na našej webovej stránke.

Neštátne zdravotnícke zariadenie – ambulancia lekára pre deti a dorast Vás víta na stránkach, kde nájdete nielen všeobecné informácie o nás a našich službách ale aj aktuálne informácie a správy pre pacientov.

DÔLEŽITÉ OZNAMY !

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ,,Potvrdenie o chorobe” od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Viac info nájdete na web. stránke : https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

E-recepty objednávajte formou SMS (0905 402 249), event. prostredníctvom e-mailu (katarina@gallusova.sk) . Je potrebné uviesť dátum poslednej kontroly u odborného lekára. Odosielanie uskutočňujeme v popoludňajších hodinách v ten deň.

Ďakujeme, že ste v tomto období ohľaduplní a správate sa zodpovedne voči sebe aj voči ostatným a rešpektujete bezpečnostné opatrenia.

Vzhľadom na výskyt COVID – 19 (koronavírus) upozorňujeme našich pacientov, že v prípade, ak máte podozrenie na výskyt tohto ochorenia a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:

  • výlučne telefonicky kontaktovať lekára alebo operačné stredisko a informovali ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze.
  • nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy a následne po konzultácii s lekárom, postupovali podľa telefonických pokynov.

Prosíme pacientov, aby sa vopred telefonicky kontaktovali pred návštevou ambulancie so svojím lekárom !

Rešpektujte prosím našu prestávku na obed v čase od 12:00 – 12:30 .

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Národné centrum zdravotníckych informácií – 02/32 35 30 30

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0800 174 174, (zo zahraničia +421 222 200 910),  koronapodnety@uvzsr.sk

Stránka MZ SR – https://www.health.gov.sk/?koronavirus-covid-19